Port Gdańsk

port gdansk

Port Gdańsk, położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Europy, jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą.

W Porcie Gdańsk wyodrębniono dwa obszary o zróżnicowanych w sposób naturalny parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej.

W porcie wewnętrznym znajdują się: terminal kontenerowy, baza i terminal dla promów pasażerskich oraz statków ro-ro, bazy przeładunku samochodów osobowych i owoców cytrusowych, baza do obsługi siarki oraz innych ładunków masowych, baza przeładunku fosforytów. Pozostałe nabrzeża z racji zainstalowanych urządzeń i infrastruktury mają uniwersalny charakter i umożliwiają przeładunek drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych, jak: wyroby hutnicze, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, zboża, nawozy sztuczne, ruda oraz węgiel.

 Port zewnętrzny funkcjonuje w oparciu o pirsy, nabrzeża i pomosty przeładunkowe zlokalizowane bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części portu znajdują się specjalistyczne bazy przeładunku surowców energetycznych: paliw płynnych, węgla oraz gazu płynnego. W porcie zewnętrznym zlokalizowany jest również nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Port wewnętrzny

Nowy Port jest częścią portu Gdańsk obejmujące obszar wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego, może przyjąć statki o maksymalnej długości 225 m.
Ta część portu posiada nabrzeża o charakterze uniwersalnym do przeładunku drobnicy i ładunków masowych – zboża, nawozów sztucznych, tarcicy, rudy, stali, ro-ro.
Lista baz i terminali w Porcie wewnętrznym:
Port Gdański Eksploatacja - operator portowy na terenie Basenu Górniczego oraz na Nabrzeżach WOC, Oliwskim, Wiślanym oraz Szczecińskim. Operator uniwersalny obsługujący ładunki masowe i drobnicowe.
Gdański Terminal Kontenerowy – zlokalizowany w przy nabrzeżu Szczecińskim nad Martwą Wisłą. Place składowe obejmują 67 417 m². Obrót kontenerami w 2007 wynosił 91 127 TEU.
terminal promowy PŻB
terminal promowy na Westerplatte
Baza przeładunku siarki płynnej oraz granulowanej
Baza przeładunku fosforytów
Baza przeładunku owoców cytrusowych w Wolnym Obszarze Celnym.

Port północny

Port północny jest to stosunkowo nowoczesną, głębokowodną (do 15 m zanurzenia) częścią portu Gdańsk zbudowaną w 1975 razem z Rafinerią Gdańską, z którą jest połączony rurociągiem.
Port północny zlokalizowany bezpośrednio na akwenie Zatoki Gdańskiej. Może przyjmować największe statki wpływające na Morze Bałtyckie – do 300 tys. DWT. Posiada pirsy przeładunkowe o długości 222 – 765 m i głębokości do 15 m.
W porcie przeładowuje się głównie ładunki masowe, węgiel i ropę naftową.
Lista baz i terminali w porcie północnym:
terminal paliwowy Naftoport
terminal węglowy – całkowicie zmechanizowany terminal o wydajności dobowej 50 tys. ton i pojemności placów składowych do 600 tys. ton.
terminal przeładunku LPG – terminal o powierzchni 11 ha zaprojektowany dla rocznej zdolności przeładunkowej do 500 000 ton, przeznaczony do przyjmowania, przechowywania, częściowego mieszania i rozsyłania przy pomocy cystern kolejowych i samochodowych skroplonego gazu LPG. Bazę tworzy 16 zakopcowanych zbiorników o całkowitej pojemności magazynowej 13 200 ton.
terminal kontenerowy DCT Gdańsk – terminal powstały w 2007 roku o powierzchni 40 ha, pojemności składowej 22 000 TEU i rocznej zdolności przeładunkowej 500 tys. TEU. W 2008 roku obsłużył 106 356 TEU, a docelowo ma osiągnąć roczną zdolność przeładunkową 2 mln TEU.

Trochę historii...
Pierwsza infrastruktura portowa powstała we wczesnym średniowieczu. Z X wieku pochodzi port grodowy znajdujacy się w ramieniu Motławy pomiędzy obecnie ul. Tartaczną a Sukienniczą. W XII i XIII wieku powstawał port Starego Miasta po drugiej stronie ramienia Motławy oraz na fosie Podwala Staromiejskiego. W XIII wieku powstała również przystań Dominikanów przy dawnym ujściu Potoki Siedleckiego w pobliżu obecnie ul. Tobiasza. W tym samym wieku zaczął kształtować się port Głównego Miasta pomiędzy ul. Chlebnicką a Mariacką. Na tyłach portu budowano pierwsze magazyny, warsztaty remontowe oraz gospody. W okresie krzyżackim magazyny portowe zostały przeniesione na Wyspę Spichrzów, gdzie wybudowano nowe nabrzeża oraz powstał największy dźwig średniowieczny Żuraw.

Pod koniec XV wieku do portu gdańskiego zawijało 400-700 statków rocznie, a w XVII wieku 1000-1600. Głównymi towarami przeładunkowymi były zboże (300 tys. ton w 1618 roku) oraz wosk, miód i drewno. W 1643 roku istniało już 315 spichlerzy, głównie z przeznaczeniem na zboże. Długość nabrzeży wynosiła 3 km.

Motława w 1866
W XVIII wieku powstawały nabrzeża portu zewnętrznego (Nowy Port). W okresie zaborów port gdański i jego znaczenie podupadło. Dopiero lata po I wojnie światowej ponownie spowodowały rozwój portu. W 1938 stosunek towarów przeładunkowych wzrósł trzykrotnie do okresu z 1914. II wojna światowa spowodowała poważne zniszczenia portu. Zniszczeniu uległo 15% nabrzeży, 40% urządzeń przeładunkowych i 88% magazynów.

W 1950 roku Minister Żeglugi ustalił granice terytorialne morskiego portu handlowego w Gdańsku.
W latach 1970–1975 zbudowano nową część portu Gdańsk zwaną Portem Północnym. Jednocześnie zbudowano Rafinerię Gdańską. W 1973 roku powstał terminal promowy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. W 1974 w Porcie Północnym został zbudowany terminal węglowy, a rok później terminal paliw płynnych. W lipcu 1974 zostały formalnie rozszerzone granice portu morskiego.
W 1984 roku w Porcie Północnym została zbudowana obecnie najmłodsza w Polsce latarnia morska. W 2005 ruszyła budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego o planowanej zdolności przeładunkowej 1 mln TEU/rok.
W 1996 roku został utworzony Wolny Obszar Celny.
W 1997 roku, w 1000- lecie miasta, została wybudowana przystań jachtowa Marina Gdańsk.
W 1998 roku powstał Gdański Terminal Kontenerowy, a w Porcie Północnym powstał terminal LPG.
W 2002 roku zbudowano terminal promowy na Westerplatte.
W 2007 powstał terminal kontenerowy DCT Gdańsk.

PARAMETRY PORTU GDAŃSK

Szerokość geograficzna 54o25'N
Długość geograficzna 18o39'E
Powierzchnia terenów 652 ha
Powierzchnia akwenów 412,56 ha
Całkowita długość
nabrzeży 23,9 km
Powierzchnia magazynowa 107 022 m2
Powierzchnia składowa 549 525 m2
Maksymalne zanurzenie:
Port wewnętrzny 10,2 m
Port zewnętrzny 15,0 m
Zdolność przeładunkowa:
Port wewnętrzny 11,5 mln t
Port zewnętrzny 48,5 mln t
Praca 24 godziny na dobę
w systemie 3-zmianowym: 23:00-07:00
07:00-15:00
15:00-23:00
Strefa czasowa CET (GMT+2h)
Wolny od zalodzenia przez cały rok

ZASADA RUCHU STATKÓW W PORCIE GDAŃSK

Do portu Gdańsk statek nie może wejść / wyjść bez zezwolenia kapitanatu portu. Nie dotyczy to holowników i statków pilotowych zajętych czynnościami z wprowadzeniem i wyprowadzeniem statków. W celu uzyskania zezwolenia na wejście / wyjście do portu statek powinien nawiązać łączność z kapitanatem portu i podać swoją nazwę, banderę, długość, szerokość, zanurzenie, rodzaj ładunku oraz inne dane wskazane przez kapitanat portu. Zezwolenie na wejście / wyjście kapitanat portu udziela przy użyciu środków łączności. Podstawowym środkiem łączności jest UKF kanał 14.

Wszystkie statki wchodzące / wychodzące na akwen Wisły Śmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowiązane są do uzyskania zezwolenia kapitanatu portu.

Kapitan statku zmierzającego do portu polskiego obowiązany jest przekazać kapitanowi portu informację dotyczącą identyfikacji statku, portu przeznaczenia, przewidywalnego czasu przybycia do portu przeznaczenia i przewidywalnego czasu wyjścia z portu oraz liczby wszystkich osób na pokładzie:

przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku, lub
najpóźniej w momencie, gdy statek opuszcza poprzedni port - jeśli podróż trwa krócej niż 24 godziny, lub
niezwłocznie jeśli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży.
Kapitan (kierownik) statku po przybyciu na redę powinien zgłosić do kapitanatu portu drogą radiotelefoniczną następujące dane:

nazwę statku, sygnał wywoławczy oraz numer IMO
długość całkowitą statku, szerokość oraz zanurzenie
tonaż statku zgodnie z Międzynarodowym Świadectwem Pomiarowym Londyn 69 (International Tonnage Certificate 69)
rodzaj i ilość ładunku, w tym ładunki niebezpieczne, zanieczyszczające
upoważnionego agenta
ostatni port zawinięcia
Kapitan (kierownik) statku lub jego upoważniony przedstawiciel powinien niezwłocznie po przybyciu statku do portu złożyć pisemne zgłoszenie statku w kapitanacie portu oraz informacje o ładunkach niebezpiecznych / zanieczyszczających.

Przy zgłoszeniu statku żeglugi międzynarodowej na żądanie kapitana portu należy przedłożyć oryginały dokumentów:

certyfikat okrętowy
międzynarodowe świadectwo pomiarowe
certyfikaty bezpieczeństwa, linii ładunkowych
Certyfikat MARPOL, certyfikat zabezpieczenia finansowego
listę załogi i pasażerów
manifest ładunkowy
Kapitan portu ma prawo zatrzymać dokumenty bezpieczeństwa statku na czas jego postoju w porcie.

 

Fotografie udostępnił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Źródła: portgdansk.pl, wikipedia.

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter